O Botelo é un produto cárnico embutido. Elaborado con despieces de porco: costelas, rabo e lingua. Troceanse e adoban: con sal, pimentón, axo e orégano e se embuten no cego do porco.Búsqueda personalizada

Condicións de Compra Venda da Tenda Online

Prezos: Unha vez que se selecciona o produto desexado, o prezo do mesmo móstrase en Euros e con IVA incluído.
O prezo final que se mostre NON inclúe os gastos relativos ao envío. Os prezos que aparecen nas fichas dos produtos aparecen con IVA e son unha invitación a que o cliente realice unha proposta de pedido; xa que logo, se existe erro no mesmo, ou os mesmos foron modificados, informarase de tal circunstancia ao cliente e non dará trámite ao pedido, salvo consentimento expreso por parte do cliente.
Os pesos dos Botillos, expostos son aproximados, por exceso no momento de produción do produto. No entanto, o produto mermara de peso na fase de secado.
O cliente aceptase a compra do produto, seleccionándoo, por peso no momento de produción, non dado lugar a devolución, a recepción dun produto con peso inferior ao anunciado.


Prezos

As presentes condicións regulan e son aplicables a todas as vendas realizadas desde www.botillos.com
A realización de calquera pedido supón que vostede leu e aceptado as presentes condicións de venda.
Se o desexa, pode imprimir unha copia do presente documento, a fin de facilitar futuras referencias así como o seu coñecemento.
Produtos de Venda na Tenda Online

Produtos: www.Botilos.com comercializa a venda de botillos, botelos, butelos, cecinas e outros produtos de calidade.


Medios de Pago na Tenda Online

Medios de Pago: Pra comercialización dos seus produtos, www.botillos.com, permite efectuar as súas compras mediante tarxeta de crédito, de débito ou transferencia bancaria e outros sistemas como PayPal.

Entrega dos Produtos adquiridos na Tenda Online

Entrega de los productos: Todos os pedidos entréganse a través de Corrédevos ou a axencias de transporte seleccionada polo Clientes, segundo a modalidade contratada e no prazo establecido polo transportista, no momento de realizar o pedido, prazo que empezará a transcorrer a partir do momento do pago da orde.
Entenderase, por pedido cursado, aquel que se recibiu xunto co seu pago, se só se recibe o pedido, pero non hai constancia da súa cobro, entenderase que o pedido NON esta cursado. En caso, de haber algún problema, www.botillos.com, intentase poñerse en contacto co cliente a través de correo electrónico ou o teléfono facilitado polo cliente no momento do seu rexistro.


Devoluciois dos Botelos á Tenda Online

Devoluciois: Dada a natureza dos produtos que se comercializan en www.botillos.com, non hai dereito de devolución.
No caso de que lle xurda algún problema cos produtos: estropeados, incorrecta manipulación durante a cadea logística... etc, debe poñerse en contacto con www.botillos.com, ben a través de correo ou chamando ao teléfono de atención ao Cliente.
Comprobada e verificada a anomalía, o cliente manterá o produto e seguirá as instrucións que nos permitan verificar e analizar as anomalías.
Botillos.com, procederá á devolución do importe do produto ou á entrega dun produto similar.
O Cliente renuncia a calquera compensación económica por danos e prexuízos.


Proceso de Compra de Botelos ná Tenda Online

Proceso de compra: O proceso de compra de botillos.com, é moi sinxelo; En primeiro lugar, hai un índice de todos os produtos ofertados. Unha vez que o cliente elixa o que lle interesa, terá que seguir os pasos que se explican a continuación:
  1. Unha vez elixido o produto que se desexa adquirir, mostraráselle ao cliente unha pantalla na que se describe o produto e as alternativas de presentación e embalaje do mesmo, caso de haber varias.
  2. Tras facer click en 'Agregar á compra' condúceselle a unha pantalla onde se detalla o prezo desglosado, inclúese o IVA e os gastos de envío e o prezo final. Para continuar o proceso de compra, deberá facer clic en "Iniciar o Pago".
  3. A continuación mostraráselle unha pantalla na que se reflicte o produto solicitado, a cantidade e o prezo final incluíndo gastos de envío e impostos, cantidade final que se mostra desglosada. É requisito para continuar o proceso de compra que o usuario estea rexistrado. Nesta pantalla o usuario poderá introducir o seu nome de usuario e contraseña e continuar co procedemento; ou ben, en caso de non estar rexistrado, poderá facelo neste mesmo momento cumplimentando o formulario que neste caso mostraráselle.
  4. Na pantalla seguinte deberá elixir o medio de pago desexado. Actualmente pódese pagar con tarxeta de crédito, tarxeta de débito, mediante transferencia bancaria e PayPal. No caso de elixir pago con tarxeta, automáticamente apareceranlle uns campos que deberá cumplimentar cos datos da súa tarxeta. A continuación solicitaráselle a confirmación do domicilio de envío.
  5. A continuación, deberanse verificar todos os datos que aparecen en pantalla. Nesta infórmase ao comprador dos produtos que vai adquirir, do prezo total, do desglose da factura, o domicilio de envío do pedido e o método de pago elixido. Se está conforme con toda a información que aparece e desexa continuar, deberá pinchar en "Aceptar compra".
  6. A última pantalla informará ao usuario de que a compra efectuouse satisfactoriamente. No caso de elixir pago mediante transferencia bancaria, proporcionaránselle neste momento os datos da conta na que deberá facer o ingreso pertinente. En todo momento o cliente poderá seguir o estado do seu pedido, accedendo ao apartado Siga a súa Orde

Lexislación e Jurisdicción aplicable

Lexislación e Jurisdicción: As condicións xerais expostas neste documento réxense pola lei española. As partes, con renuncia expresa a calquera outro fuero, sométense ao dos Xulgados e Tribunais da cidade de Madrid, para a resolución de calquera controversia ou disputa legal que eventualmente puidese presentarse.

Este e un documento informativo, a validez das condiciones expresasen no documento en castelán.


Privacidad y Protección de Datos

Recoméndase e dá por feito que o usuario leu, coñece e acepta os términos de Privacidad y Protección de datos.


Reproducción

Permitida a reprodución, sen fins comerciais ou lucrativos, citando a fonte de procedencia: botillos.com